Postanite naš član

PRISTUPNICA

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i stiče se, po ispunjenju uslova definisanih članom 13. i potpisivanjem izjave o pristupanju Udruženju i prihvatanju Statuta i drugih opštih akata.

PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO U UDRUŽENJU -link

Postoje četiri oblika članstva:
-član – osnivač,
-član,
-pridruženi član (lekar na specijalizaciji),
-počasni član,(po izboru Upravnog odbora, stručnjak posebno istaknut u radu u oblasti spinalne patologije).

Članovi Udruženja su lekari specijalisti koji se bave neurohirurgijom, ortopedijom, fizikalnom medicinom, reumatologoijom, medikalnom onkologijom, patologijom, radiologijom i srodnim granama.

Prava članova:
Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva i radu Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;
5) daje predloge i pokreće inicijative koje nisu u suprotnosti sa Statutom i odlukama organa Udruženja;
6) koristi sve usluge koje Udruženja pruža svojim članovima;
7) istupi iz Udruženja;
8) ostvaruje druga prava predviđena Statutom i drugim aktima Udruženja.

Član Udruženja obavezan je da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) predlaže, razmatra i rešava pojedina pitanja u organima Udruženja i učestvuje u preduzimanju mera za sprovođenje donetih zaključaka organa Udruženja;
4) blagovremeno izvršava u skladu sa donetim kriterijumima, finansijske i druge obaveze, a u cilju realizacije planiranih aktivnosti;
5) blagovremeno plaća članarinu;
6) poštuje STATUT i druga opšta akta i odluke organa Udruženja;
7) dolazi na sednice organa Udruženja čiji je član;
8) čuva ugled Udruženja;
9 obavlja druge poslove koje mu povere organi Udruženja;
10) ispunjava i druge obaveze u skladu sa STATUTOM i drugim aktima Udruženja.

ODGOVORNOST ČLANOVA

Svaki član Udruženja odgovoran je za sopstveno delovanje unutar i izvan Udruženja, koje može na bilo koji način biti dovedeno u vezu sa aktivnostima i ciljevima Udruženja.
Član čije je ponašanje i delovanje usmereno protiv odluka organa Udruženja ili nečasnim delima i grubim postupcima krši STATUT i ciljeve Udruženja i na taj način šteti ugledu Udruženja, odlukom Skupštine može biti isključen iz Udruženja.

ČLANARINA

Svaki član Udruženja je dužan da tokom članstva u Udruženju redovno plaća članarinu.
Odluku o visini članarine za svaku kalendarsku godinu usvaja Skupština Udruženja, na predlog Upravnog odbora.
Članarina se plaća godišnje, za tekuću godinu, najkasnije do isteka prvog tromesečja.
Član Udruženja može finansijski i drugim davanjima pomagati Udruženje, ali po osnovu toga ne može ostvariti bilo kakva dodatna ili posebna prava.