ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA

Prof. dr Miloš Joković
Prof. dr Miloš Joković Predsednik udruženja
Prof. dr Milenko Savić
Prof. dr Milenko Savić podpredsednik udruženja
Dr Milica Lazović Blagajnik
Prof. dr Vladimir Lalošević
Prof. dr Vladimir LaloševićSekretar
Dr Danilo Radulović Sekretar
Dr Dragana Lavrnić Zamenik predsednika

NADZORNI ODBOR

Prof. dr Danica Grujičić
Prof. dr Danica Grujičić
Dr Vladimir Papić
Dr Vladimir Papić

Udruženje

Član Udruženja obavezan je da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) predlaže, razmatra i rešava pojedina pitanja u organima Udruženja  i učestvuje u preduzimanju mera za sprovođenje donetih zaključaka organa Udruženja;

4) blagovremeno izvršava u skladu sa donetim kriterijumima, finansijske i druge obaveze, a u cilju realizacije planiranih aktivnosti;

5) blagovremeno plaća članarinu;

6) poštuje STATUT i druga opšta akta i odluke organa Udruženja;

7) dolazi na sednice organa Udruženja čiji je član;

8) čuva ugled Udruženja;

9 obavlja druge poslove koje mu povere organi Udruženja;

10) ispunjava i druge obaveze u skladu sa STATUTOM i drugim aktima Udruženja.

Svaki član Udruženja je dužan da tokom članstva u Udruženju redovno plaća članarinu.Odluku o visini članarine za svaku kalendarsku godinu usvaja Skupština Udruženja, na predlog Upravnog odbora.Članarina se plaća godišnje, za tekuću godinu, najkasnije do isteka prvog tromesečja.Član Udruženja može finansijski i drugim davanjima pomagati Udruženje, ali po osnovu toga ne može ostvariti bilo kakva dodatna ili posebna prava.

Svaki član Udruženja odgovoran je za sopstveno delovanje unutar i izvan Udruženja, koje može na bilo koji način biti dovedeno u vezu sa aktivnostima i ciljevima Udruženja.Član čije je ponašanje i delovanje usmereno protiv odluka organa Udruženja  ili nečasnim delima i grubim postupcima krši STATUT i ciljeve Udruženja i na taj način šteti ugledu Udruženja, odlukom Skupštine može biti isključen iz Udruženja.